Hinweise Der rote Meteor und Der gigantischer Zerstörer Komet >unten  | more info on the destroyer in english

link - Base „New Berlin“ - – Ein Erlebnisbericht über eine Alienbasis –

see also this video below or here   Kosmiske trusler jf de pleiadiske kontakter til Meier - Semjase:

Kanskje er det først nå - i de kommende år - at faren nærmer seg jf. 

Ødeleggelses-kometen og

DEN RØDE METEOR apophis*

Henvisninger og advarsler til begivenheter av kosmisk opphav - den såkalte ødelegger ( ødeleggelseskometen som omtales ellers av Semjase)

Utdrag fra boken …UND SIE FLIEGEN DOCH! Av guido moosbrugger fra 1991.

En gigantisk komet - kalt ødeleggeren (denne "ødeleggeren" trakk for ca.titusen år siden Venus fra dens (daværende) bane rundt Uranus) - streifet for ca 75000år siden, førstegang vår Jord, og anrettet derved ødeleggelser og herjinger. Deretter forlot den solsystemet, men kom igjen tilbake til dette solsystem i året 16098 før vår tidsregning, og vender siden da mer eller mindre regelmessig tilbake. Dette kosmiske forhold har allerede skapt en masse ulykke på Jorden og vil fortsatt gjøre det om det ikke lykkes å fjerne den. Bl.a. er den ansvarlig for den katastrofe som vi kjenner som den bibelske syndflod (6613 f.kr) - for å nevne et konkret eksempel.

I en samtale mellom Billy (Meier) og Quetzal (en pleiadisk romkontakt) får vi nærmere enkeltheter over dens størrelse etc.

Billy: dere har med hensikt alltid omtalt Ødeleggelses-kometen som en gigant-komet, derfor ville det interessere meg å høre hvilken størrelse denne karen egentlig har.

Quetzal: dens masse omfatter 1,72xjordens, hvorved den spesifikke vekt dog er forskjellig i sammenligning med Jorden. Fordi Jorden har et rominnhold av 1.083,3 Milliarder m3, med en middeltetthet av 5,51 g/cm3, så er i sammenligning Ødeleggelses-kometen en gigant med et rominnhold 1.694,2 Milliarder m3 med en middeltetthet på 7,18 g/cm3, når jeg skal gi deg dette med de jordiske (definerte) data.

Billy: Interessant - og har Ødeleggelses-kometen også en egenrotasjon slik som f.eks. Jorden?

Quetzal: det er korrekt, dog er denne mindre enn Jordens som er 465 m/sec ved ekvator. Egenrotasjonen til Ødeleggelses-kometen beløper seg til 314,7 m/sec.

Billy: altså kun 3/4 av Jordens rotasjonshastighet.

Quetzal: det er riktig. Denne hastighet har dog steget etter hvert og vi har riktignok gjort bestrebelser å bringe denne vandrerstein fra sin bane, for å lede den ut av solsystemet hvor den ikke kan anrette skade.

Billy: Gigantisk - da behøver jo jordmennesket lenger ha angst at den vil vende Jorden om det lykkes dere "gripe" den.

(den neste store fare blir først i året 2225 (om den følger den samme kurs og kretsløp som den har fulgt i de siste omløp. R.Ø.anm.) - da Ødeleggelses-kometen igjen trenger inn i solsystemet.)

Quetzal: det er korrekt og vi er ganske tillitsfulle.

Billy: Dertil et spørsmål: hvorfor kan dere påvirke Ødeleggelses-kometen - når dere på den andre siden ikke kan gjøre noe med andre farer - f.eks. den ventede røde meteor?

Quetzal: Ødeleggelses-kometen ble gjennom våre tidlige hevnlystne forfedre delvis ledet bort fra sin naturlige bane, slik at den skulle gjøre skade i solsystemet hvor den ikke har sitt naturlige opphav. Vi kjenner dog ikke de nøyaktige forhold til dette, derfor kan vi ikke gi nærmere opplysninger.

 *
https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2021/03/earth_s_gravity_will_alter_apophis_orbit_during_2029_flyby/23228051-1-eng-GB/Earth_s_gravity_will_alter_Apophis_orbit_during_2029_flyby_pillars.gif

DEN RØDE METEOR

Quetzal: den i profetiene omtalte meteor, som har en enorm størrelse, og som kommer å påføre store Ødeleggelser på Jorden - og ved siden av klimatiske, tektoniske og også ytterligere forandringer som spalting av jordskorpen fra den nåværende østersjøen til Svartehavet.

Billy: mener du at det ikke handler om en kjent komet som alltid igjen trekker sin bane gjennom vårt system?

Quetzal: det er korrekt, da denne meteor går i en bane som nå for første gang leder den til solsystemet. Til tidligere tider var den enda ikke i dette romområdet.

Billy: og dens reise skal ende på Jorden? Kunne dere ikke så foreta dere noe mot dette?

Quetzal: du vet meget godt at dette ikke kan gjøres - at vi ikke får lov å hindre denne begivenhet. De kosmiske krefter selv har forhåndsprogrammert denne begivenhet slik at det kun kan hindres /oppholdes gjennom jordmennesket selv. I deres materialistiske og villedende uenighet, og i deres storhetsvansinn så misakter de alle advarsler og profetier, slik at hendelsen uunngålig kommer til å inntreffe som advarsel og formaning om du vil se det slik. Og fordi det må være disse formaninger og refselser?( Ahndung) - tør vi ikke ta noen skritt for å hindre denne hendelse. Jordmennesket skulle høre på dine ord og formaninger, men nå gjør de ikke det. Du står på tapte poster som en som roper i ørkenen, og kun få vil høre dine ord for å fatte, ettertenke og lære å handle korrekt. De som ikke hører kommer derfor å finne mange døde når meteoren begynner sitt dødsverk, og skaper et nytt kontinent gjennom et veldig jordskorpebrudd som går fra østersjøen til svartehavet - hvorfra det vil utstrømme glødende lava.

Billy: du sier det så dramatisk og uvitenskapelig. Ellers ville det interessere meg å vite hvor dette jordskorpebrudd oppstår.

Quetzal: det er også vår måte å bli menneskelige ved vitenskapelige erklæringer, uten vitenskapelig språk. Et vitenskapelig språk hersker overveiende bare hos mennesker som er troende - og slik utmerke seg med dette språk. Det er slik en utarting av koldt storhetsvansinn, som til harmløst vil bagatilisere og miskjenne faren. Vedr det ventede jordskorpebrudd sa jeg deg alleree at dette vil dele land mellom nordsjøen og svartehavet. Glødende lavamasser og jordgasser osv. vil komme ut, i tillegg enda skape en dødlig svovelvoll - som vil drive vestover over landet og slik skape enda en dødssone.

----------------------------------------------
se også https://www.facebook.com/its.supernatural/videos/526860251368090/
og
https://www.facebook.com/watch/?v=1226792757854600&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing

mainpage  |  more info on the destroyer in english |     video om "comet / asteroid crashes in the past "
se også https://www.facebook.com/its.supernatural/videos/526860251368090/

den tyske originaltekst:

Hinweise und Warnungen kosmischer Ereignisse Der sogenannte Zerstörer

aus UND SIE FLIEGEN DOCH! Av guido moosbrugger - 1991.

Ein gigantischer Komet, Zerstörer genannt (dieser ,,Zerstörer" riß vor rund 10.000 Jahren die Venus aus ihrem Uranus-Orbit [Kapitel XII], siehe auch ,,Semjases phantastische Mondgeschichte" in diesem Kapitel), streifte vor ca. 75.000 Jahren erstmals unsere Erde und richtete dabei verheerende Zerstörungen an. Danach verließ er das Solsystem, drang aber im Jahre 16.098 vor unserer Zeitrechnung neuerdings in unser System ein und kehrt seitdem in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen zu uns zurück. Der kosmische Unhold hat schon sehr viel Unheil auf der Erde angerichtet und wird es auch weiterhin tun, wenn es nicht gelingt, ihm durch gezielte Maßnahmen das Handwerk zu legen. Unter anderem ist er auch für die Katastrophe der großen biblischen Sintflut (6613 Jahre vor unserer Zeitrechnung) verantwortlich, um nur ein konkretes Beispiel zu nennen.

 

In einem Gespräch zwischen Billy und Quetzal erfuhren wir nähere Einzelheiten über seine Ausmaße usw.

Billy: Ihr habt hinsichtlich des Zerstörers immer von einem Gigantkometen gesprochen; daher würde es mich interessieren, welche Ausmaße dieser Kerl eigentlich hat.

Quetzal: Seine Masse entspricht 1,72 mal derjenigen des Planeten Erde, wobei das spezifische Gewicht jedoch verschieden ist im Vergleich zum

Durchschnittsgewicht der Erde. Die gesamte Masse der Zerstörermatene ist um einiges mehr verdichtet als bei der Erde. Weist die Erde einen Rauminhalt von 1.083,3 Milliarden m3 auf, bei einer mittleren Dichte von 5,51 g/cm3, dann ist im Vergleich dazu der Zerstörer ein Gigant, der einen Rauminhalt von 1.694,2 Milliarden m3 aufweist, bei einer mittleren Dichte von 7,18 g/cm3, wenn ich dir die Daten nach irdischem Verstehen nennen darf.

Billy: Interessant - und hat der Zerstörer auch eine Eigenrotation wie zum Beispiel die Erde?

Quetzal: Das ist von Richtigkeit, doch diese ist geringer als bei der Erde, die 465 m/sec am Aquator aufweist. Die Eigenrotation des Zerstörers beläuft sich auf nämlicher Linie nur auf 314,7 m/sec.

Billy: Also nur rund 3/4 der Erdrotationsgeschwindigkeit.

Quetzal: Das ist von Richtigkeit. Diese Geschwindigkeit wird jedoch seit geraumer Zeit gesteigert, und zwar durch unsere Bemühungen, weil wir nämlich bestrebt sind, diesen Wanderstern von seiner Bahn abzubringen, um ihn in Gebiete weitab des Solsystems zu leiten, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann.

Billy: Gigantisch - dann müßte die Erdenmenschheit ja keine Angst mehr haben, daß er nochmals die Erde bedrohen wird, wenn euch das Unterfangen gelingt. (Die nächste große Gefahr würde uns sonst im Jahre 2225 drohen, wenn der Zerstörer neuerdings in das Solsystem eindringt, AdV.)

Quetzal: Das ist von Richtigkeit, und wir sind recht zuversichtlich.

Billy: Dazu eine Frage: Warum dürft ihr dem Zerstörer ins Handwerk pfuschen, wenn ihr andererseits bei anderen drohenden Gefahren, wie zum Beispiel beim zu erwartenden roten Meteor gar nichts unternehmen dürft?

Quetzal: Der Zerstörer wurde durch unsere frühen Vorfahren rachsüchtig teilweise in seiner natürlichen Bahn beeinträchtigt, so er Schäden im Solsystem anrichtete, die nicht natürlichen kosmischen Ursprungs sind. Wir kennen aber nicht die genauen Verhältnisse von damals, weshalb wir darüber keine näheren Angaben und Erklärungen abgeben können.

 

Der rote Meteor

Quetzal: Der in den Prophetien genannte Meteor, der eine enorme Größe aufweist und sehr bösartige Zerstörungen auf der Erde anrichten wird, und nebst klimatischen, tektonischen und weiteren Veränderungen auch die Erdkruste spalten wird, von der heutigen Ostsee bis zum Schwarzen Meer, stößt aus den Weltraumtiefen auf das Solsystem und auf das Erdsonne-System zu.

Billy: Du meinst, daß es sich nicht um einen bekannten Kometen handelt, der immer wieder seine Bahn durch unser System zieht?

Quetzal: Das ist von Richtigkeit, denn dieser Meteor fliegt auf einer Bahn, die ihn erstmals zum Sol-System leitet. Zu früheren Zeiten war er noch nie in diesem Raumgebiet.

Billy: Und seine Fahrt soll auf der Erde enden? Könnt ihr denn nichts dagegen unternehmen?

Quetzal: Du weißt sehr genau, daß dies so sein wird und daß wir dieses Geschehen nicht aufhalten dürfen. Die kosmischen Kräfte selbst haben dieses Geschehen vorausprogrammiert, das nur durch die Erdenmenschen selbst aufgehalten oder abgewendet werden könnte. In ihrer materialistischen und irreleitenden Uneinigkeit und in ihrem Größenwahn jedoch mißachten sie alle Warnungen und Prophezeiungen, so das Geschehen unabänderlich eintreffen wird als Mahnung und Ahndung, wenn du es so sehen willst. Und weil diese Mahnung und Ahndung sein muß, dürfen wir auch keine Schritte unternehmen, um das Geschehen abzuwenden. Die Erdenmenschen sollten auf deine Worte und Mahnungen hören, doch gerade das tun sie nicht. Du stehst auf verlorenem Posten, als ein Rufer in der Wüste, und nur wenige sind und werden gewillt sein, deine Worte zu hören, zu erfassen, darüber nachzudenken und lernen, richtig zu handeln. Die Nichthörenden werden dafür viele Tode finden, wenn der Meteor mit seinem Todeswerk beginnt und einen neuen Erdenteil schafft, durch einen gewaltigen Erdriß von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, aus dem die glühende Lava quellen wird.

Billy: Du sagst das so dramatisch und unwissenschaftlich. Im übrigen würde mich interessieren, wo dieser Erdriß entsteht.

Quetzal: Es ist unsere Art, auch bei wissenschaftlichen Erklärungen menschlich zu bleiben, ohne wissenschaftliche Sprache. Eine wissenschaftliche Sprache herrscht vorwiegend nur bei den Erdenmenschen vor, die glaubens sind, sich mit dieser Sprache hervortun zu müssen. Es ist dies eine Ausartung von kaltschnäuzigem Größenwahn, die zudem zur Verharmlosung aller Gefahren führt. Dies ist mit ein Grund dafür, daß wir - und auch jede andere intelligente und wahrheitlich denkende Lebensform - uns niemals in eine wissenschaftliche Sprache einlassen, sondern nur eine menschliche Sprache verwenden, die etwas dramatisch klingen muß, weil die ja tatsächlich bestehende Dramatik des Ungeheuerlichen gegeben ist. Eine rein wissenschaftliche Ausdrucksweise ist stets falsch infolge der Verharmlosung und Bagatellisierung und Verkennung der Gefahren.

Bezüglich des zu erwartenden Erdrisses sagte ich dir schon, daß dieser das Land zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer teilen wird. Glühende Lavamassen und Erdgase usw. werden daraus dann zusätzlich noch einen tödlichen Schwefelwall erzeugen, der sich westwärts treibend über das Land legt und so eine zusätzliche Todeszone schafft.


more info on the destroyer in english

link - Base „New Berlin“

– Ein Erlebnisbericht über eine Alienbasis –

 

 https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2021/03/earth_s_gravity_will_alter_apophis_orbit_during_2029_flyby/23228051-1-eng-GB/Earth_s_gravity_will_alter_Apophis_orbit_during_2029_flyby_pillars.gif